Hibabejelentés

A HIBABEJELENTÕ ELÉRHETÕSÉGE, A VÁLLALT
HIBAELHÁRÍTÁSICÉLÉRTÉKEK,
A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE
A Szolgáltató hibabejelentõ szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetõségû. Jelen ÁSZF-ben a
hibabejelentõ-szolgálat és az ügyfélszolgálat azonos jelentésû kifejezések.

Az Elõfizetõ a hibát az ügyfélszolgálati telefonszámokon és e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a
hiba bejelentése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást.

A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás
alapján tett intézkedéseket visszakövethetõ módon rögzíteni, és az adatkezelési szabályok
betartásával azt legalább egy évig megõrizni. A Szolgáltatónak a hibabejelentést az Elõfizetõ részére
vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) az Elõfizetõ értesítési címét vagy más azonosítóját,
b) a hibajelenség leírását,
c) a hibabejelentés idõpontját (év, hónap, nap, óra),
d) a hiba okát,
e) a hiba elhárításának módját, a megtett intézkedéseket és idõpontját (év, hónap, nap, óra),
f) az Elõfizetõ értesítésének módját és idõpontját.

Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelõ indokolással köteles az
Elõfizetõt értesíteni arról, hogy
a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetõ, vagy a hiba az Elõfizetõ érdekkörébe tartozó okból
merült fel;
b) a hiba kijavítását megkezdte;
c) a hiba kijavítását 48 órán belül nem tudja vállalni, ezért az Elõfizetõ részére díjcsökkentést
nyújt.

Hibaelhárítási célértékek

A Szolgáltató köteles az Elõfizetõ által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak
bizonyult hibát annak bejelentésétõl legfeljebb 72 órán belül kijavítani. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás
kizárólag a helyszínen, az Elõfizetõ helyiségében és az Elõfizetõ által meghatározott idõpontban
lehetséges, vagy ha a kijavítás a Szolgáltató és az Elõfizetõ megállapodása szerinti idõpontban a
Szolgáltató érdekkörén kívül esõ okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló
határidõ a kiesés idõ tartamával meghosszabbodik.

Ha a hiba következtében az elõfizetõi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a Szolgáltató ellen kötbér
nem érvényesíthetõ.

Ha az Elõfizetõ a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz,
illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselõjéhez fordulhat.

A Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának
biztosítása érdekében. A Szolgáltató a jelen szerzõdés alapján nem tartozik felelõsséggel azokért a
károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül esõ meghibásodásából vagy elégtelenségébõl
adódtak.

Az Internet hozzáférés részeként az Elõfizetõ által használatba vett technikai eszközök, illetve
berendezések használatával kapcsolatosan az Elõfizetõ köteles gondoskodni a szolgáltatás
mûködéséhez szükséges technikai feltételekrõl. Az Elõfizetõ köteles a Szolgáltató részére lehetõvé
tenni, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mûszaki berendezések (végberendezés)
elhelyezését és üzembe állítását a felek által elõzetesen egyeztetett idõpontban véghez vigye.
Amennyiben az Internet szolgáltatás hibája, hibás mûködése más Szolgáltató hatáskörében felmerülõ
hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy errõl mind az érintett Szoalgáltatót, mind
az Elõfizetõt értesíti.