Panaszkezelés

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI
BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE

A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei jelen ÁSZF 2. pontjában kerültek részletezésre.

Az Előfizető a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit az ügyfélszolgálaton teheti meg. Az
ügyfélszolgálat az Előfizetőnek a szolgáltatással kapcsolatban – írásban, e-mail-en vagy személyesen
tett – észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és erről az észrevétel, reklamáció az ügyfél-azonosítással
kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő benyújtásától számított 30 napon
belül a bejelentéssel megegyező módon, általában írásban vagy e-mail-en tájékoztatja az Előfizetőt.
Telefonon érkező észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétől
függően – indokolt esetben – írásban vagy e-mail-en válaszol. A Szolgáltató a számla
esedékességétől számított 12 hónapon túl számlareklamációt nem fogad el.

Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése

Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést
(díjreklamációt) nyilvántartásba veszi és a bejelentésnek az ügyfél-azonosítással kapcsolatban előírt
kötelezettségeket kielégítő formában történő benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának
befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést az ÁSZF 11. I. pontjában foglaltak szerint
felmondani.
Ha az Előfizető az ügyfél-azonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában
történő bejelentését a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, úgy a bejelentésben
érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával
meghosszabbodik.

Ha a Szolgáltató az előfizetői bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő
havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a
díjkülönbözetet az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az Előfizető választása szerint
az Előfizető által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára az Előfizető részére egy
összegben visszafizeti, amennyiben az Előfizetőnek nincs a Szolgáltatóval szemben fennálló lejárt
tartozása. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat mértéke
megegyezik a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékével.

Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a díjreklamációval kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz,
illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat.

Az előfizetői panasz elutasítása esetén követendő eljárást egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 38. § (3) bekezdése tartalmazza.

Vis maior

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan,
bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek
megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények
különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, lopás, rongálás, robbantásos merénylet,
súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény,
rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.